گواهینامه ISO 9001

سیستم مدیریت کیفیت

گواهینامه ISO 9001

سیستم مدیریت کیفیت

گواهینامه HACCP

پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک

گواهینامه GMP

بیکربنات سدیم دارویی (گرید همودیالیز)

پروانه ثبت پودر بیکربنات سدیم