مجوزها و گواهینامه ها

گواهینامه ISO 9001

سیستم مدیریت کیفیت

گواهینامه ISO 9001

سیستم مدیریت کیفیت

گواهینامه HACCP

پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک

گواهینامه IPEC-PQG GMP

بیکربنات سدیم دارویی (گرید همودیالیز)

پروانه ثبت پودر بیکربنات سدیم